Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

169 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Tổng vụ

NHâN VIêN TổNG Vụ NHâN Sự - J5366

Hồ Chí Minh

N2 700 - 900$

Tester

SERVER ENGINEER - J5371

Hồ Chí Minh

N2 3000 - 6000$

Xuất nhập khẩu

NHâN VIêN KHảO SáT THị TRườNG - J5372

Hồ Chí Minh

N2 500 - 800$

Trợ lý - thư ký

JAPANESE ASSISTANT - H5323

Hà Nội

N2 16 - 20tr VND

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHâN VIêN THôNG DịCH (PHòNG IT) - J5360

Đồng Nai

N2 440 - 600$

Sản xuất

NHâN VIêN SảN XUấT - J5363

Đồng Nai

N2 400 - 700$

Phát triển kinh doanh

NHâN VIêN THị TRườNG - J5361

Đồng Nai

N2 440 - 550$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

PRODUCTION MANAGER - J5365

Bình Dương

N2 1200 - 1500$

Nhân sự

HÀNH CHÍNH / THƯ KÝ,NHÂN SỰ - H5319

Bắc Ninh

N3 550 - 800$

Bán hàng kĩ thuật

[TUYỂN GẤP] JUNIOR JAPANESE SPEAKING SALES - H5318

Hà Nội

N2 9 - 18tr VND

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - P5209

Hải Phòng

N2 11 - 13tr VND

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHâN VIêN BIêN PHIêN DịCH - J5350

Hồ Chí Minh

N1 900 - 1500$