Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

287 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Nghiên cứu và phát triển ( R&D )

SENIOR UNITY GAMES DEVELOPER (ENGINE UNITY, C#)

Hồ Chí Minh

N2 1500 - 2000$

Merchandising

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG (THỰC PHẨM)

Hồ Chí Minh

N3 550 - 680$

Sản xuất

TRỢ LÝ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Hồ Chí Minh

N3 350 - 950$

Tổng vụ

TỔNG VỤ NHÂN SỰ KIÊM KẾ TOÁN

Hồ Chí Minh

N2 1100 - 1300$

Tổng vụ

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ (CV NGẮN HẠN)

Hồ Chí Minh

N3 400 - 800$

Phát triển kinh doanh

TRỢ LÝ BỘ PHẬN GIAO NHẬN TRONG NƯỚC

Hồ Chí Minh

N2 550 - 650$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

TRỢ LÝ KINH DOANH

Hồ Chí Minh

N2 350 - 400$

BrSE – Kĩ sư cầu nối

BRSE (CÓ CƠ HỘI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN)

Hồ Chí Minh

N2 1000 - 1500$

PM – Quản lý dự án

QUẢN LÝ DỰ ÁN (CÓ CƠ HỘI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN)

Hồ Chí Minh

N2 1500 - 2000$

Phát triển kinh doanh

NHâN VIêN KINH DOANH & MARKETING

Hồ Chí Minh

N2 1300 - 1700$

Điện tử - Cơ khí

NHâN VIêN THIếT Kế Kỹ THUậT đIệN

Hồ Chí Minh

N3 1000 - 1100$

Chất Lượng

NHâN VIêN QUảN Lý CHấT LượNG (QA) (Cơ HộI THăNG TIếN LêN CHứC TRưởNG NHóM)

Hồ Chí Minh

N3 350 - 450$